REGISTRACE - 4. ROČNÍK
Každý závodník, který se přihlásí na závod Městecká desítka se zavazuje, že bude dodržovat následující pravidla a ctít zásady FAIR PLAY.VŠEOBECNÉ INFORMACE

 • Každý účastník prohlašuje, že se závodu Městecká desítka účastní dobrovolně.
 • Každý účastník prohlašuje, že bude dodržovat všechny hygienická opatření, která budou vyhlášena organizátorem závodu. Všechna opatření budou vyhlášena vždy v návaznosti na platnou legislativu ČR. Za nedodržování opatření bude účastník ze závodu vyloučen bez nároku na vrácení startovného.
 • Účast v závodě je na vlastní riziko. Pořadatel akce není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jen jeho sledováním.
 • Každý účastník si je vědom svých fyzických schopností a úrovně připravenosti na samotný závod.
 • Každý účastník závodu je povinen mít uzavřené veřejné zdravotní pojištění platné pro ČR.
 • Závodu Městecká desítka se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.
 • Každý účastník si je vědom rizik, spojených s účastí na takovém závodu.
 • Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
 • Cena registračního poplatku je konečná a nevratná.
 • Registrace, která nebude zaplacená do 5 dnů, se automaticky ruší.
 • Za mimořádných podmínek (extrémní počasí) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu si vyhrazuje právo na změnu v programu.

PRAVIDLA ZÁVODU

 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou hlavních závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email info@mesteckadesitka.cz
 • Každý účastník je povinnen se řídit pokyny pořadatelů, rozhodčích a dobrovolníků.
 • Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Jakékoliv porušení pravidel vede k diskvalifikaci ze závodu bez nároku na náhradu škody.
 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně.
 • Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem nebo čipem. Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.
 • Závodníci se řídí zasády chování FAIR PLAY.

Každý závodník souhlasí se zpracováním údajů podle GDPR.

© Copyright 2024 Městecká desítka